Privacyverklaring

Cupple Privacybeleid

Dit privacybeleid werd bijgewerkt op 02/05/2023.

 1. Algemeen

Deze website https://www.cupple-ice.com/ ("Website") wordt beheerd door Immo-Dalo NV ("Immo-Dalo" of "wij"), en wij zijn ook de beheerder van de Persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid met betrekking tot u en met betrekking tot deze Website.

Immo-Dalo NV

Brixtonlaan 26 (Unit 3E)

B-1930 Zaventem

België

Ondernemingsnummer: 0427.009.143 RLP Brussel met als vaste vertegenwoordiger Frederik Van Isacker BTW-nummer: BE 0427.009.143

Dit Privacybeleid beschrijft de soorten informatie die wij op deze Website verzamelen, met inbegrip van informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen ("Persoonsgegevens"), voor welke doeleinden wij dergelijke Persoonsgegevens gebruiken, aan wie wij deze kunnen vrijgeven, en de rechten en keuzes waarover u beschikt met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft ook hoe uw Persoonsgegevens worden beveiligd en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Gelieve dit Privacybeleid te lezen voordat u Persoonsgegevens op de Website gebruikt of verstrekt.

Door deze Website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en bekendmaken, zoals beschreven in dit Privacybeleid, hebt gelezen en dat u deze begrijpt.  

Wij wijzen u erop dat u, voordat u Persoonsgegevens op bepaalde delen van de Website gebruikt of verstrekt, gevraagd kan worden om elektronisch te bevestigen dat u dit Privacybeleid aanvaardt door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken. Uw bevestigende handeling door op die knop te klikken en/of dat vakje aan te vinken en uw gebruik van deze Website betekenen dat u instemt met en akkoord gaat met de manier waarop uw Persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, worden verzameld, gebruikt en verwerkt.

Onze registratie van uw aanvaarding van dit Privacybeleid, de datum daarvan, en van alle toekomstige wijzigingen van dit Privacybeleid, zal worden beschouwd als een afdoend en schriftelijk bewijs van uw instemming.

 

 2. Voor welke doeleinden verzamelt Immo-Dalo uw Persoonsgegevens?

In bepaalde secties van deze Website wordt u gevraagd om uw Persoonsgegevens te verstrekken, in het bijzonder uw identificatiegegevens, contactgegevens en andere informatie zoals vermeld in Sectie 4. Wanneer wij u vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken om u toegang te verlenen tot een van de functies van de Website, dient u er rekening mee te houden dat bepaalde vakjes als verplicht zullen worden gemarkeerd, voor zover dit gegevens zijn die wij nodig hebben om u toegang te verlenen tot de desbetreffende functionaliteit. Indien u ervoor kiest om ons deze gegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u deze functionaliteiten niet kunt gebruiken.

Wij kunnen deze gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals hieronder beschreven.

Doeleinden van de verwerking

Rechtsgrondslag

Als u zich in het verleden hebt ingeschreven voor de Kickstarter-campagne of u in de toekomst inschrijft voor nieuwe promotiecampagnes, kunnen wij uw gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens) gebruiken om deze campagnes uit te voeren en uw deelname daaraan te beheren, waaronder:

 • om u via e-mail of andere elektronische middelen te benaderen met nieuws en updates over de campagnes en u uit te nodigen met ons mee te denken over de samenstelling van de ijsbekers; en
 • om u een vroegboekkorting te sturen op de lanceringsdag.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van:

 • uw toestemming die u via de daarvoor bestemde selectievakjes hebt gegeven bij uw registratie voor deelname aan de Actie (met inbegrip van het ontvangen van commerciële communicatie via e-mails en andere elektronische middelen in verband met de Actie) - artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR"), of
 • onze legitieme belangen om de campagne uit te voeren in verband met andere verwerkingsactiviteiten als onderdeel van de campagne - artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.

Wij kunnen uw gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, historiek van uw aankopen) gebruiken om u de door u bestelde producten en diensten te leveren, om uw bestellingen en onze contractuele relatie te beheren, om ondersteuning en dienst na verkoop te leveren, om retouren te beheren, om facturen en betalingen op te volgen, voor fraudepreventie en/of om te antwoorden op uw vragen, feedback of claims met betrekking tot onze producten en diensten.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van: 

 • de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), of

 • onze legitieme belangen om onze klantrelatie te beheren en te onderhouden, fraude te voorkomen en u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt - artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.

Wij kunnen uw gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, gegevens over bestellingen) gebruiken en opslaan om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (belasting, boekhouding, enz.).

 

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Immo-Dalo - Artikel 6, 1., (c) van de GDPR

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u nieuws of informatie over toekomstige door ons georganiseerde promotiecampagnes toe te zenden, of om u commerciële mededelingen over onze producten en diensten toe te zenden, onder meer per e-mail indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van:

 • uw toestemming die u geeft door middel van selectievakjes op onze website - Artikel 6, 1., (a) GDPR, of
 • onze legitieme belangen om u te informeren over onze promotiecampagnes met betrekking tot soortgelijke producten of diensten als die welke u reeds van ons hebt gekocht/gevraagd, met dien verstande dat u te allen tijde het recht hebt om bezwaar te maken tegen dergelijke verdere verwerking voor direct-marketingdoeleinden - artikel 6, 1., (f) GDPR.

Indien u een gebruikersprofiel/account aanmaakt op onze Website, kunnen wij uw gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, aankoopgeschiedenis en andere gegevens en voorkeuren en ideeën die u met ons deelt) gebruiken om uw profiel/account te beheren, om ons getrouwheids-/beloningsprogramma uit te voeren en om in dat verband met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren wanneer een product of smaak die u hebt voorgesteld, beschikbaar is).  

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van: 

 • de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), 
 • uw toestemming die u geeft door middel van selectievakjes op onze website - Artikel 6, 1., (a) GDPR, of
 • onze legitieme belangen om uw account en ons loyaliteitsprogramma te beheren en u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt a - Artikel 6, 1., (f) GDPR.

Wij kunnen uw navigatiegegevens verwerken, waaronder uw IP-adres of een andere unieke identificatie voor de computer, het mobiele apparaat, de technologie of een ander apparaat, evenals gebruiksinformatie, waaronder het type internetbrowser, het besturingssysteem, de serviceprovider, de webpagina's die u hebt bekeken, de tijd dat u ze hebt bekeken en hoe lang, demografische informatie en welke webpagina's u hebt bekeken voordat u de huidige pagina bekeek, om de navigatie op de site te verbeteren (functionele doeleinden), het gebruik van de site te analyseren (analytische doeleinden) en voor gerichte marketing (reclamedoeleinden). Raadpleeg onze Cookiebeleid [link invoegen] hieronder voor meer details.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van:

 • onze legitieme belangen om de goede werking van onze Website te verzekeren en deze te verbeteren (in verband met ons gebruik van essentiële/functionele cookies die onder de cookie-toestemmingsuitzondering vallen) - Artikel 6, 1., (f) GDPR.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere legitieme doeleinden die aan u bekend worden gemaakt op het moment dat u uw Persoonsgegevens verstrekt of zoals toegestaan of vereist om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaraan wij zijn onderworpen.

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is:

 • voor de doeleinden van de legitieme belangen die Immo-Dalo nastreeft, en deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden - artikel 6, 1., (f) van de GDPR; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Immo-Dalo - Artikel 6, 1., (c) van de GDPR.

 

Wij zullen uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming (opt-in) verkrijgen voor de hierboven genoemde doeleinden indien vereist door de toepasselijke wetgeving. U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken (zie Artikel 7).

3. Aan wie kan Immo-Dalo Persoonsgegevens verstrekken?

Voor de hierboven genoemde doeleinden kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens delen met:

 • onze gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte ("EER") voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid,
 • derde partijen in het geval van een fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of enige andere transactie die resulteert in een verandering in de controle of eigendom van Immo-Dalo geheel of gedeeltelijk; of in het geval van een bedrijfsreorganisatie, faillissement, insolventieprocedure, of soortgelijke omstandigheid, indien toegestaan door en uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of
 • externe dienstverleners en leveranciers die namens ons en volgens onze instructies handelen, die ons helpen bij de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van onze Website en onze promotiecampagnes (inclusief, zonder beperking, en Mailchimp die namens ons berichten verstuurt over campagne-updates) of die webgerelateerde diensten, reclame of analyses leveren (inclusief, zonder beperking, Atlass Digital voor online marketingactiviteiten Google die ons de dienst Google Analytics levert, zodat wij de webservers kunnen beheren en informatie kunnen opslaan op back-upschijven, zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid [Link]). Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Onverminderd het bovenstaande zal Immo-Dalo uw Persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In het bijzonder kan Immo-Dalo uw Persoonsgegevens bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 • aan de bevoegde autoriteiten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om te reageren op geautoriseerde informatieverzoeken van wetshandhavings- of justitiële autoriteiten of wanneer dit anderszins bij wet vereist of toegestaan is;
 • om te reageren op een noodsituatie of anderszins om de rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging van derden, bezoekers van deze Website of het publiek te beschermen.

Deze ontvangers kunnen gevestigd zijn in andere landen dan het land waar uw Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, inclusief landen buiten de EER die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie en daarom niet erkend zijn als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor Persoonsgegevens, inclusief de Verenigde Staten van Amerika. In elk geval zal Immo-Dalo alleen Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden of zoals toegestaan door gegevensbeschermingswetten door het implementeren van passende waarborgen, inclusief, maar niet beperkt tot, relevante gegevensoverdrachtovereenkomsten gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie voor de overdracht van gegevens naar derde landen (Artikel 46, 2., (c) van de GDPR). Een kopie van deze passende waarborgen kan worden verkregen bij dataprotection@cupple-ice.com.

In elk geval zal Immo-Dalo passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om een adequate bescherming van de doorgegeven of openbaar gemaakte Persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het aantal Immo-Dalo medewerkers dat toegang heeft tot de Persoonlijke Gegevens is beperkt en zij worden zorgvuldig geselecteerd. Deze personen zijn gemachtigd om toegang te verkrijgen tot de Persoonlijke Gegevens voor zover deze toegang nodig is om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

4. Welke Persoonsgegevens kan Immo-Dalo verzamelen en verwerken?

Informatie die u verstrekt 

Immo-Dalo verzamelt Persoonsgegevens over u (d.w.z. alle informatie die betrekking heeft op u als een geïdentificeerd of identificeerbaar individu) in uw hoedanigheid als bezoeker van de Website en deelnemer aan onze promotiecampagnes, alsmede in uw hoedanigheid als klant wanneer u een product of dienst koopt op de Website, of wanneer u een account/profiel aanmaakt op onze Website en uw voorkeuren en ideeën met ons deelt, te weten uw naam, achternaam, geslacht, emailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, bestellingen, geschiedenis van uw aankopen, after-sales diensten die u aanvraagt, claims en vragen, informatie die u verstrekt in uw profiel zoals uw voorkeuren of ideeën, en andere informatie die gegenereerd wordt door uw gebruik van deze Website, namelijk wanneer u de beschikbare formulieren op de Website invult, een product of dienst op de Website bestelt, uw profiel/account registreert of met ons communiceert of deelneemt aan interactieve functies.

Automatisch verzamelen van informatie

Behoudens uw toestemming indien wettelijk vereist, kunnen wij en onze externe dienstverleners gebruik maken van een verscheidenheid aan technologieën die informatie verzamelen en verstrekken over hoe de Website wordt bezocht en gebruikt. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op het aantal bezoekers, de verwijzende URL, het verkorte IP-adres en de bezochte pagina's. Wij gebruiken deze informatie om een beter beeld te krijgen van de manier waarop onze gebruikers met onze Website omgaan en om onze Website dienovereenkomstig aan te passen en te verbeteren. Dergelijke informatie kan niet aan u individueel worden gekoppeld, maar als wij ze aan u kunnen koppelen, behandelen wij ze in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Immo-Dalo maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op haar Website zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

5. Is Immo-Dalo verantwoordelijk voor andere websites?

De Website kan verwijzingen bevatten (in de vorm van een hyperlink, banner of button) naar andere sites die gerelateerd zijn aan deze Website. Dit betekent niet automatisch dat Immo-Dalo geassocieerd is met deze andere sites of hun eigenaars.

Deze websites vallen niet onder de controle van Immo-Dalo. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, eventuele producten of diensten die via deze websites worden aangeboden of enig ander gebruik van deze websites, noch voor de gegevensverwerking en privacy praktijken in verband met deze websites. Wij nodigen u uit om de privacyverklaringen van deze websites te lezen als u ze bezoekt of er Persoonsgegevens aan verstrekt.

6. Hoe beschermt Immo-Dalo uw Persoonsgegevens?

Immo-Dalo neemt - en eist dat elke dienstverlener en/of derde verwerker die Persoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van Immo-Dalo - passende technische en organisatorische maatregelen neemt om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, en tegen elke andere onwettige vorm van verwerking van informatie zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

Wij wijzen u er echter op dat geen enkele elektronische overdracht of opslag van informatie 100% veilig is. Daarom kunnen wij, ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, niet garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens zich nooit zal voordoen.

7. Welke rechten heeft u?

Als natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u bepaalde rechten die hieronder worden samengevat. Wij wijzen u erop dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op toegang

U hebt het recht om van Immo-Dalo bevestiging te krijgen of zij al dan niet Persoonsgegevens over u verwerkt en, indien dit het geval is, hebt u het recht om toegang te vragen tot deze Persoonsgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over de betrokken categorieën Persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de ontvangers of categorieën van ontvangers. In elk geval moet Immo-Dalo rekening moeten houden met de rechten en vrijheden van anderen, zodat dit recht niet absoluut is. Indien u meer dan één kopie van de verwerkte Persoonsgegevens aanvraagt, kan Immo-Dalo een redelijke vergoeding vragen, rekening houdend met de administratieve kosten.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om Immo-Dalo te verzoeken onjuiste Persoonsgegevens over u te rectificeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking, heeft u ook het recht om te vragen dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen ("recht om te worden vergeten")

In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om Immo-Dalo te verzoeken om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. In dat geval mogen uw Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om Persoonlijke Gegevens die door u aan Immo-Dalo zijn verstrekt en die op u betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u kunt ook het recht hebben om dergelijke Persoonlijke Gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of om Immo-Dalo te verzoeken om dergelijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op bezwaar

In bepaalde omstandigheden, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Immo-Dalo, en Immo-Dalo kan worden verplicht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te stoppen, tenzij Immo-Dalo aantoont dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Dit is in het bijzonder van toepassing wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van Immo-Dalo of wordt uitgevoerd voor statistische doeleinden.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing).


Recht om toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij nemen gegevensbescherming zeer ernstig. Daarom hebben wij een speciale afdeling klantenservice die vragen behandelt over uw rechten zoals hierboven beschreven. Als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wilt uitoefenen, evenals voor meer details en vragen over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Immo-Dalo, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of ander geldig identificatiedocument, te sturen naar ons hierboven vermelde adres of per e-mail naar dataprotection@cupple-ice.com.

9. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat Immo-Dalo uw Persoonsgegevens niet correct heeft verwerkt, neem dan contact met ons op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder:

Behalve voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving, kan Immo-Dalo op elk moment - naar eigen goeddunken - besluiten om alle of delen van dit Privacybeleid aan te passen met toekomstige werking zoals toegestaan door de wet. Elke wijziging van dit Privacybeleid zal op deze pagina worden geplaatst en, per e-mail aan u worden meegedeeld (indien van toepassing of vereist door de wet en voor zover wij uw e-mailadres hebben). Wij zullen hierboven de datum vermelden waarop dit Privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

11. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden genoemd in Sectie 2 hierboven, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving (bv. om te voldoen aan onze fiscale of boekhoudkundige verplichtingen of zoals nodig in het kader van een gerechtelijke procedure). Wanneer wij bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens verwerken voor het beheer van uw account of profiel, kunnen wij de gegevens bewaren zolang uw account/profiel actief is. Wanneer wij uw gegevens verwerken voor direct marketing doeleinden (om u nieuws te sturen over toekomstige promotiecampagnes die door ons worden georganiseerd of voor soortgelijke producten en diensten die door ons worden aangeboden), zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen binnen drie (3) jaar na uw laatste interactie met ons. Met betrekking tot persoonsgegevens die automatisch over u worden verzameld op de Website, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid [hyperlink invoegen] hieronder. Ongeacht de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken, zullen uw Persoonsgegevens vervolgens worden bewaard gedurende de periode waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van een dergelijke verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer wij bijvoorbeeld uw gegevens verwerken om uw bestellingen en onze contracten te beheren, kunnen wij uw Persoonsgegevens tot tien (10) jaar na beëindiging van onze contractuele relatie bewaren.

12. Bij wie kan ik terecht met vragen en verzoeken?

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat wij uw Persoonsgegevens altijd op een transparante, nauwkeurige en rechtmatige manier verwerken. Als u vragen hebt over Immo-Dalo's Privacybeleid, of om uw rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op hello@cupple-ice.com door in de onderwerpregel "DPO" te vermelden.

13. Slotbepaling

Dit Privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit deze Website of anderszins verband houdt met deze Website, zal, onverminderd uw wettelijke rechten onder het toepasselijk recht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Brussel (België).

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 2 mei 2023.