Algemene Voorwaarden

1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle door u ("Klant") via de website www.cupple-ice.com ("Website") geplaatste bestellingen voor de aankoop van de Cupple IJsmachine ("IJsmachine) en/of de bijbehorende cups met ijsmix ("Cups") (elk een "Product"). De Website wordt uitgebaat door Immo-Dalo nv, met zetel aan de Brixtonlaan 26 (Unit 3E) te 1930 Zaventem (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.009.143 ("Wij", "We", "Ons", "Onze"), die optreedt als verkoper van de Producten.  

Door het plaatsen van een bestelling op de Website aanvaardt de Klant deze Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden of bepalingen, bijvoorbeeld aanvullende bepalingen die door de Klant bij de bestelling van Producten zijn meegedeeld, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of Wij dergelijke andere voorwaarden of bepalingen al dan niet uitdrukkelijk hebben afgewezen.

Wij zijn gerechtigd de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen aan deze Voorwaarden worden pas van toepassing op bestellingen die op of na de wijzigingsdatum zijn geplaatst.

Wij raden de Klant aan een kopie van de Voorwaarden af te drukken of op te slaan op zijn harde schijf wanneer hij besloten heeft een bestelling te plaatsen op de Website. Zoals hieronder vermeld, sturen Wij de Klant, nadat het bestelproces op de Website is voltooid, een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling met een samenvatting van de details van zijn bestelling.  

2 Aanbiedingen, plaatsen en verwerken van een bestelling via de Website


2.1 De Klant kan via de Website:

 • de IJsmachine (i) aankopen of
 • de Cups aankopen 
 • de Ijsmixen aankopen

 

2.2 De afbeeldingen, kleuren, maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen van de Producten zoals weergegeven op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel We er alles aan doen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen van de Producten licht afwijken van deze zoals weergegeven of vermeld op de Website.

 

2.3 Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door Ons vanaf het moment dat de Klant de orderbevestiging heeft ontvangen via e-mail. Bij de ontvangst van deze e-mail komt de overeenkomst ("Overeenkomst") tussen de Klant en Ons tot stand.

 

2.4 Wij hebben in de volgende gevallen het recht om een reeds door Ons bevestigde bestelling te annuleren:

 • Indien er redenen zijn om aan te nemen dat de Klant zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de bestelling niet zal nakomen.
 • Het (de) bestelde Product(en) is (zijn) niet beschikbaar (indien het (de) bestelde Product(en) niet beschikbaar is (zijn), zullen Wij de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen).
 • De opgegeven facturatiegegevens zijn onjuist of niet verifieerbaar.
 • Onze veiligheidssystemen geven aan dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is.
 • De Klant voldoet niet aan de in artikel 2.6 van deze Voorwaarden vermelde vereisten.

Bovendien hebben Wij het recht om de aanvaarding van de bestelling te beperken tot een commercieel redelijke hoeveelheid en om bestellingen te weigeren voor hoeveelheden die Wij (naar eigen goeddunken) als onredelijk beschouwen.

 

Indien Wij een bestelling afwijzen of annuleren om een van de bovengenoemde redenen, zullen Wij - in voorkomend geval - alle door de Klant aan Ons gedane betalingen met betrekking tot de afgewezen of geannuleerde bestelling terugbetalen.

 

2.5 Om Producten via de Website te bestellen, dient in elk geval ook aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • De Klant heeft zijn naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • De Klant is ten minste 18 jaar oud en heeft zijn woonplaats in België, Nederland en Frankrijk
 • De Klant heeft zijn woonplaats (natuurlijke persoon) of zetel (rechtspersoon) in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en/of het Verenigd Koninkrijk;
 • Indien de Klant met een betaalkaart betaalt, dient hij de eigenaar of geautoriseerde houder van deze betaalkaart te zijn.

Indien de Klant een persoonlijke account aanmaakt, dient hij ook een persoonlijke gebruikersnaam (Uw e-mailadres) en een wachtwoord te registreren. Bescherm dit wachtwoord altijd en maak het aan niemand bekend. De Klant zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle transacties die via zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden gedaan.

 

3 Herroepingsrecht

3.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 3.7 van deze Voorwaarden, beschikt de Klant als natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van dit herroepingsrecht kan de Klant binnen veertien (14) kalenderdagen afzien van de Overeenkomst. De Klant is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief voor het uitoefenen van dit herroepingsrecht. Deze herroepingstermijn vervalt 14 kalenderdagen na, naar gelang het geval: (i) de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt, (ii) de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit neemt (indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd zonder dat dit door de Klant gevraagd werd) of (iii) de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt (indien de Overeenkomst strekt tot het op regelmatige tijdstippen leveren van Producten gedurende een bepaalde periode, bv. in het kader van een abonnementsformule).

 

3.2 De Klant dient Ons schriftelijk (per post of e-mail) en tijdig op de hoogte te stellen van de uitoefening van dit herroepingsrecht. De door de Klant gedane kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt als tijdig aangemerkt indien deze kennisgeving is verzonden voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

3.3 Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zullen Wij de Klant spoedig de reeds door hem betaalde bedragen terugbetalen, en niet later dan veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop Wij de beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht ontvingen. Indien de Klant voor de levering van de Producten echter gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten bij uitoefening van het herroepingsrecht niet terugbetaald. De Klant wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

3.4 De Klant moet zo snel mogelijk contact opnemen met Onze klantendienst met het oog op de terugzending van de aankoop. Deze terugzending dient te gebeuren uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot het uitoefenen van het herroepingsrecht.

De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de Producten worden door de Klant gedragen. Wij hebben het recht om te wachten met de terugbetaling totdat Wij alle Producten hebben teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

3.5 Indien de Producten beschadigd zijn ten gevolge van gebruik dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. Wij zijn gerechtigd om deze waardevermindering in rekening te brengen bij de terugbetaling of nadien van de Klant terug te vorderen.

 

3.6 Indien de Klant niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is het gebruik van het herroepingsrecht onrechtmatig. In dat geval zullen de Producten naar de Klant teruggestuurd worden, en dit voor op kosten en risico van de Klant.

 

3.7 Niettegenstaande hetgeen bepaald is in artikelen 3.1 tot 3.6, kan de Klant zijn herroepingsrecht in elk geval NIET uitoefenen voor de aan hem geleverde Cups waarvan de verpakking is geopend, nu dergelijke geopende Cups voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 

4 Prijs en betaling

4.1 De prijs van de Producten wordt steeds aangegeven in euro (EUR) en is inclusief BTW en Recupelbijdrage. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het bestelformulier of in deze Voorwaarden, betaalt de Klant de prijs voor de Producten bij het plaatsen van de bestelling. De betaling moet uitgevoerd worden via een van de voorziene betaalmethodes, namelijk via [Bancontact, debet- of creditcard of overschrijving].

 

 

4.3 De verzending van de door de Klant aangekochte Producten zal pas volgen nadat We de hiervoor door de Klant verschuldigde betaling hebben ontvangen. 

 

4.4 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct weergegeven zijn. Moesten We desondanks een fout ontdekken in de prijs van de Producten die de Klant heeft besteld, zullen We de Klant van deze fout op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs ofwel de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. We zullen de bestelling van de Producten met een foute prijs niet verder verwerken totdat We instructies van de Klant ontvangen hebben. Indien We niet in staat zijn om de Klant te contacteren via de contactgegevens die hij tijdens het bestelproces meedeelde, zullen We de bestelling als geannuleerd beschouwen.

 

5 Levering, levertijd en risico

5.1 Wij proberen bestelde Producten te leveren binnen de leveringstermijn opgegeven tijdens het bestelproces. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin Wij niet in staat zijn de Producten op tijd te verzenden en de door Ons aangegeven levertijd niet kunnen nakomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, situaties waarin Wij zelf om welke reden dan ook niet op tijd worden bevoorraad door Onze leveranciers). Elke door Ons opgegeven levertijd dient derhalve te worden beschouwd als een niet-bindende schatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de geschatte leveringsdatum te leveren.

5.2 Indien de Klant de levering of de ontvangst van de Producten onredelijk lang uitstelt nadat Wij de Klant hebben geïnformeerd dat Wij geprobeerd hebben om de Producten aan hem te leveren, of indien de Klant een onjuist leveringsadres heeft opgegeven waardoor de Producten na de eerste leveringspoging aan Ons zijn teruggezonden, gaan Wij ervan uit dat de Klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en zullen Wij de voor de Producten betaalde prijs terugbetalen in overeenstemming met Ons retourbeleid en de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelling en het registratieproces. Alle zichtbare gebreken aan de buitenverpakking moeten worden meegedeeld op de leveringsbon of aan Ons schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief binnen een termijn van 14 kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Het gebruik van de geleverde Producten door de Klant houdt de aanvaarding ervan in.

 

5.4 De levering gebeurt op kosten van de Klant. De leveringskosten variëren in functie van de bestemming en gekozen leveringswijze en worden meegedeeld bij de bestelling. De verpakkingskosten en de transportkosten zijn in de leveringskosten inbegrepen.

 

5.5 Het risico op verlies en beschadiging van de Producten en - in geval van verkoop: de eigendom van de Producten - gaan op de Klant over bij de levering.

 

6 Garantie

6.1 Voor de door de Klant gekochte Producten

We zijn verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van deze levering. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de Klant bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.  

Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, heeft de Klant naar keuze het recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het Product (tenzij dit onmogelijke of onredelijk is). Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de Klant recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst. De Klant kan de ontbinding van de Overeenkomst echter niet vragen voor een gering gebrek.

Bij terugbetaling kunnen Wij rekening houden met het gebruik en genot dat de Klant van het Product heeft gemaakt of gehad sinds de levering.

Opdat de Klant zich op deze garantie zou kunnen beroepen, dient hij Ons de gebreken schriftelijk te melden binnen een termijn van 2 maanden nadat ze door hem zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Ons in te stellen.  

Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Klant om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 Niet onder de garantie vallende gebreken

De garantie bepaald in dit artikel 6 geldt echter niet voor non-conformiteiten die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering en/of te wijten zijn aan een verkeerd gebruik van de Producten. Indien wordt vastgesteld dat een gebrek aan overeenstemming niet door voornoemde garantie wordt gedekt, zal de Klant de keuze worden geboden om (i) het Product op eigen kosten te laten herstellen en terug te zenden, waarbij alle kosten (inclusief alle verzendingskosten) vooraf aan de Klant zullen worden meegedeeld, (ii) de machine zonder herstelling te laten terugzenden (in welk geval de Klant in elk geval alle verzendingskosten zal dragen), (iii) de machine - al dan niet hersteld - op een overeengekomen plaats en tijdstip af te halen (mits voorafgaande terugbetaling van alle kosten (inclusief alle verzendingskosten)) of (iv) af te zien van zijn rechten op het Product. Indien de Klant het voornoemde keuzerecht niet uitoefent binnen één (1) maand na daarvan in kennis te zijn gesteld, wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het betrokken Product en zijn Wij gerechtigd om vanaf dat moment over het Product te beschikken. Het voorgaande laat echter onverlet eventuele andere (aanvullende) rechtsmiddelen die Ons ten dienste staan (bijvoorbeeld, indien van toepassing, vergoeding van eventuele door Ons gedragen verzendkosten, ontbinding van de huurovereenkomst, etc.). 


7 Aansprakelijkheid

7.1 We dragen geen aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant indien de Klant de Producten niet gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd. De onder artikel 6 van deze Voorwaarden verleende garantie is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door de nalatigheid van de Klant.

 

7.2 Met uitzondering van de gevallen waarin Onze aansprakelijkheid gebaseerd is op de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is Onze totale maximale aansprakelijkheid en die van Onze aangestelden voor alle andere schadegevallen die zich zouden voordoen, ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk, onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de Producten waarop het schadegeval betrekking heeft.

 

7.3 We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill of aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk, onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen.

 

We zijn in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de Producten, maar ook geheel of gedeeltelijk door de fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is, dan wel wanneer de Producten gebreken vertonen die het gevolg zijn van normale slijtage.  

 

7.4 De beperkingen van aansprakelijkheid in artikel 7.2 en artikel 7.3 vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door Ons of lichamelijke letsels of dood veroorzaakt door Ons toedoen of nalaten, of in geval deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kon worden.

 

8 Persoonsgegevens

De door de Klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op deze Voorwaarden en de Overeenkomst. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het van toepassing zijnde privacyreglement, dat hier kan worden geraadpleegd.

9 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden, pandemieën, epidemieën, en alle onvoorzienbare omstandigheden die buiten de controle van de partijen liggen en de normale gang van zaken verstoren.

 

9.2 De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmacht situatie te overwinnen.

 

9.3 Indien de overmachtsituatie meer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

 

10 Ontbinding

10.1 Wij hebben het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden (i) indien de Klant in gebreke blijft de prijs te betalen of enige andere op hem rustende verplichtingen na te komen en aan dergelijke wanprestatie geen einde is gemaakt binnen zeven (7) dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld (indien überhaupt nog mogelijk) of (ii) indien Wij gegronde redenen hebben om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens Ons wel zal nakomen.

 

10.2 In geval van ontbinding behouden Wij tevens het recht om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interest en schade die Wij geleden hebben en worden al Onze vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

12 Overige

12.1 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling in deze Voorwaarden, zal een verklaring van afstand van ongeacht welke recht of verhaalsrecht onder deze Voorwaarden alleen schriftelijk kunnen worden gedaan.

 

Geen enkele nalatigheid of vertraging van om het even welke partij bij het uitoefenen van ongeacht welk recht of verhaal onder deze Overeenkomst, zal dat recht of verhaal schaden, of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor de toekomst.

 

12.2 Indien, en in de mate dat, er zou worden vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden of enige bestelling of overeenkomst daaronder onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, zal dergelijke bepaling worden geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, de bestelling of overeenkomst daaronder, maar zonder één of meer van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden, de bestelling of overeenkomst ongeldig te maken en/of de afdwingbaarheid hiervan aan te tasten.

 

De partijen zullen in dat geval te goeder trouw overeenkomen om de betrokken bepaling te vervangen door een bepaling die wordt opgenomen in de Overeenkomst of deze Voorwaarden en die wel wettig, geldig of uitvoerbaar is en de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

13 Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

13.1 Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of elke bestelling of overeenkomst die daarmee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of enige bestelling of overeenkomst daaronder behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

 

14 ODR

Voor geschillen tussen gebruikers en handelaars over een online aankoop kan u terecht op het online geschillenbeslechting platform ODR. U vindt deze link hier: nieuwe interactieve ODR-website.

15 Contactgegevens

Voor vragen met betrekking tot deze Website, de aangeboden Producten of deze algemene voorwaarden, kan de Klant contact met Ons opnemen, als volgt:  

 • via e-mail aan het volgende adres: hello@cupple-ice.com
 • door het zenden van een brief aan volgend adres: Immo-Dalo NV, Brixtonlaan 26 (Unit 3E), 1930 Zaventem (België)